Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
marylou
marylou
marylou
marylou
marylou
marylou
0442 92f4
Reposted bymalkadecepcionmarshallmatherspeggy90brownelusivemawkishnessfallintome
marylou
0441 16ac
joyce
marylou
0361 51fe
Reposted bygemmyapocomitonacoSic616
marylou
0355 dc94
lovely a.
marylou
0353 7aef
marylou
0732 c24f
Reposted bydywannnareloveutionheroesuniquegopix
marylou
7924 46cc
Reposted bykarmazynowykruk karmazynowykruk
marylou
Play fullscreen
nebula - carpe diem
marylou

wojaczek

dla Ciebie piszę miłość
ja bez nazwiska
zwierzę bezsenne
 
piszę przerażony
sam wobec Ciebie
której na imię Być
ja mięso modlitwy
której Ty jesteś ptakiem
 
z warg spływa
kropla alkoholu
w niej wszystkie słońca i gwiazdy
jedyne słońce tej pory
 
z warg spływa
kropla krwi
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
 
marylou
7797 9827
Reposted bylekkotak lekkotak
marylou
Play fullscreen
visions of gehenna
marylou
7748 2cd4
tell me..
marylou
7712 8e77
marylou
marylou
8703 d9b7
Reposted byenjoyannjohansonqueencersei
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl